Stichting Algemeen Welzijnsfonds

Doelstelling en algemeen beleidsplan

Het doel van de stichting is het verlenen van subsidies aan non-profit instellingen (rechtspersonen) van alle gezindten, die projecten starten en/of die hulp verlenen ten behoeve van geestelijke en/of lichamelijk gehandicapten. Hiervoor verleent de stichting subsidies op het gebied van activiteiten ter ontplooiing, werk, wonen en vervoer. Gezien de oorsprong van de Stichting hebben aanvragen uit de vier noordelijke provincies en de Noordoostpolder de voorkeur.

Het AWF tracht haar vermogen te vergroten middels het verwerven van legaten en overige giften. Uit de opbrengsten van haar vermogen tracht zij haar doelstelling te verwezenlijken. Het in stand houden van het verworven vermogen is hierbij een uitgangspunt. Eventuele intering van het vermogen door het verstrekken van grotere financiële bijdragen blijft echter tot de mogelijkheden behoren. Het vermogen van de Stichting wordt voornamelijk belegd in aandelen en obligaties middels en op advies van een gerenommeerde Nederlandse bankinstelling, waarbij een matig defensief beleggingsbeleid wordt gehanteerd.

Jaarlijks wordt er door het bestuur aan de hand van de begroting een maximum bedrag vastgesteld waaruit de financiële bijdragen kunnen worden verstrekt.

Door een belanghebbende, behorende tot de doelgroep, kan een financiële bijdrage tot ondersteuning schriftelijk worden aangevraagd. Hierbij moet een vragenlijst, die vanaf de website van de Stichting gedownload kan worden, met bijbehorende stukken te worden ingezonden. Het bestuur beoordeelt periodiek (3 á 4 per jaar) deze aanvragen.

Download hier het Beleidsplan.